Skaitykite geras knygas ir semkitės iš jų tiek išminties ir supratimo, kiek tik galite Dievo Dvasios padedami“ (“Learning by Study and by Faith”, Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young, Chapter 27).
Skaitykite geras knygas ir semkitės iš jų tiek išminties ir supratimo, kiek tik galite Dievo Dvasios padedami“ (“Learning by Study and by Faith”, Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young, Chapter 27).
Skaitykite geras knygas ir semkitės iš jų tiek išminties ir supratimo, kiek tik galite Dievo Dvasios padedami“ (“Learning by Study and by Faith”, Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young, Chapter 27).
(Liudijimas) Kaip mūsų asmeninis tikėjimas padeda mums stiprinti vienam kitą? Perskaitykite šį prezidento Boido K. Pakerio, buvusio Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidento, teiginį: „Toks tikėjimo skydas gaminamas ne gamykloje, o namuose. […]
„Mes tikime, kad pirmieji evangelijos principai ir apeigos yra: pirma, tikėjimas į Viešpatį Jėzų Kristų; antra, atgaila; trečia, krikštas panardinant nuodėmėms atleisti; ketvirta, rankų uždėjimas Šventosios Dvasios dovanai suteikti.“
„Laimingas požiūris ir šypsena veide žmogų gali pakylėti virš beveik kiekvieno nepasisekimo ir kad kiekvienas žmogus pats yra atsakingas už savo laimę“. (Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The Biography of Gordon B. Hinckley (1996), 37). Aptarkite, kaip šypsena sunkiomis aplinkybėmis gali padaryti mus laimingus (žr.
„Laimingas požiūris ir šypsena veide žmogų gali pakylėti virš beveik kiekvieno nepasisekimo ir kad kiekvienas žmogus pats yra atsakingas už savo laimę“. (Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The Biography of Gordon B. Hinckley (1996), 37). Aptarkite, kaip šypsena sunkiomis aplinkybėmis gali padaryti mus laimingus (žr.
Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariams išsilavinimas yra labai svarbus ir dera prie kitų jiems br
Su Viešpaties pagalba tėvai gali taikyti individualų priėjimą prie savo vaikų, kad padėtų jiems realizuoti visą savo potencialą. Be vaikų auginimo džiaugsmų, tėvai ir motinos dažnai susiduria ir su tėvystės ir motinystės sugebėjimų išbandymais.