Informacija apie 12-ąjį tarptautinį meno konkursą

Paveikslas

Tikslai

Šio tarptautinio, žiuri vertinamo meno konkurso ir parodos tikslai: 1) paskatinti pastarųjų dienų šventuosius kurti kokybišką meną; 2) parodyti pastarųjų dienų šventųjų kultūrų margumą ir įvairovę pasireiškiančius per skirtingus stilius, technikas, raiškos formas ir balsus; ir 3) plėsti Bažnyčios istorijos muziejaus kolekciją įsigyjant konkurso nugalėtojus.

Tema

12-ojo tarptautinio meno konkurso tema – „Dievui visi yra vienodi“.

Tema paimta iš 2 Nefio 26:33 eilutės, kurioje mokoma: „[Viešpats] nedaro nieko, kas yra neaišku žmonių vaikams; ir jis kviečia juos visus ateiti pas jį ir ragauti jo gerumo; ir neatstumia nė vieno, kas ateina pas jį: juodo ar balto, vergo ar laisvojo, vyro ar moters; ir prisimena pagonį; ir Dievui visi yra vienodi, tiek žydas, tiek ir kitatautis.“

Svarbios datos

 • Datos meno kūrinių pateikimui. 2021 m vasario 1 – birželio 1

 • Planuojamos parodos datos. 2022 m. kovas–spalis

Kas gali dalyvauti ir bendros taisyklės

 • Konkurse gali dalyvauti visi Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai sulaukę 18 metų (paskutinę kūrinio pateikimo konkursui dieną nariams turi būti sukakę aštuoniolika metų).

 • Kiekvienas menininkas gali atsiųsti tik vieną meno kūrinį.

 • Meno kūrinys turi būti užbaigtas po 2018 metų ir iki pateikimo konkursui termino.

 • Muziejus tikisi sulaukti kūrinių, kuriuose atsispindės kultūrų ir estetinių tradicijų, stilių ir meno raiškos formų įvairovė. Tai gali būti paveikslai, piešiniai, tekstilės kūriniai, fotografija, graviravimas, skulptūra, stiklas, molis, keramika, medis, oda, akmuo, metalas tradicinis ar liaudies menas, mišrios raiškos formos, multimedija, vaizdo įrašai, kinas ir kitos. Šiame konkurse nepriimami eilėraščiai, artistiniai pasirodymai ir muzika.

 • Meno kūrinys negali būti ilgesnis nei 1,83 metro (įskaitant rėmus).

 • Meno kūrinys negali būti sunkesnis nei 136 kilogramai (įskaitant rėmus).

 • Jeigu meno kūrinys bus išrinktas į antrąjį etapą komisijos vertinimui, jis turi būti pristatytas į muziejų paruoštas eksponavimui. Muziejus neprisiima atsakomybės darbus įrėminti arba prie jų pritvirtinti kabinimo arba montavimo mechanizmus.

Žiuri vertinimo procesas

 • Penkti teisėjai bus pasirinkti iš skirtingų Jungtinių Valstijų vietovių ir/arba pasaulio. Jie atstovaus skirtingas estetines mokyklas ir bus įvairių sričių ekspertai.

 • Kiekvienam konkursu bus pasirenkama skirtinga žiuri, kad būtų išvengta šališkumo.

 • Žiuri pirmininkas žiuri nariams pateiks nurodymus ir vertinimo kriterijus ir prižiūrės visas vertinimo procedūras, kad apsaugotų konkurso sąžiningumą ir reputaciją. Žiuri pirmininkas nebalsuos.

 • Vyks du žiuri vertinimo etapai. Pirmame etape žiuri įvertins kiekvieną pateiktą meno kūrinį žiūrėdama į skaitmenines nuotraukas ar fotografijas bei menininkų kūrinio aprašymą, kad nuspręstų, kurie meno kūriniai bus atsiųsti vertinimui antrame etape. Antrame žiuri vertinimo etape, kai natūroje bus įvertinti atsiųsti darbai, bus išrinkti darbai parodai.

Žiuri vertinimo kriterijai

Žiuri nariai vertina meno kūrinį vadovaudamiesi trimis kriterijais:

 • Teminis suderinamumas: Meno kūrinyje sėkmingai pavaizduota pastarųjų dienų šventųjų tema, atitinka konkurso temą ir pateikta kartu su stipriu menininko kūrinio aprašymu. Interpretacija unikali ir plati. Meno kūrinys padeda geriau suprasti temą.

 • Išradingumas: Meno kūrinio koncepcija, pasirinkta išraiškos forma ir kultūrinis kontekstas yra kūrybingi ir originalūs. Meno kūrinyje atsispindi unikali kultūra, požiūris ir inovatyvus mąstymas. Individuali raiška yra originali, išskirtinė ir aktuali. Bendrai paėmus, meno kūrinys pranoksta kitus darbus savo išradingumu ir stiliumi.

 • Meniniai privalumai: Meno kūrinyje per pasirinktą išraiškos formą atsispindi puikus estetiškumas ir techniniai gebėjimai. Formalūs meniniai elementai yra aukščiausios klasės, vertinant pagal pasirinktą raiškos formą. Darbo priemonės ir metodai veiksmingai artikuliuoja norimą perteikti žinutę.

Apdovanojimai

 • Įsigijimas. Meno kūriniai bus muziejaus įsigyti siekiant praplėsti muziejaus kolekciją. Menotyrininkai pasirinks meno kūrinius vadovaudamiesi nusistovėjusia Bažnyčios istorijos departamento praktika perkant meno darbus bei artefaktus ir tardamiesi su kitais Bažnyčios istorijos muziejaus ir Bažnyčios istorijos departamento darbuotojais. Nupirkti meno kūriniai negali gauti apdovanojimo už nuopelnus.

 • Apdovanojimai už nuopelnus skiriami žiuri narių (po 2 kiekvieno žiuri nario). Šiuo apdovanojimu pažymimas konkurse dalyvavusių kūrinių autorių meninis meistriškumas. Apdovanojimo už nuopelnus laimėtojai gauna piniginį apdovanojimą – 500 JAV dolerių.

 • Lankytojų apdovanojimai paskelbiami per parodos uždarymą pagal galerijos lankytojų balsus. Penki laimėtojai surinkę daugiausiai balsų gaus piniginį apdovanojimą – 500 JAV dolerių. Visi parodoje dalyvavę meno kūriniai gali dalyvauti lankytojų pasirinkimo apdovanojimų balsavime, nepriklausomai nuo to, ar jau pelnė kitus apdovanojimus.

Kaip dalyvauti

Norėdami dalyvauti konkurse menininkai turi pateikti skaitmeninę savo meno kūrinio nuotrauką, kuri pateikiama internetu, muziejaus nurodytu būdu. Prasidėjus pateikimo periodui pateikimo nuoroda ir tolimesni nurodymai bus paskelbti šiame tinklalapyje.