Apmokėjimo dovana

Apmokėjimas

Jėzaus Kristaus Apmokėjimas yra ne tik žymiausias ir svarbiausias visos žmonijos istorijos įvykis, bet ir nuostabi mūsų Dangiškojo Tėvo ir Jo Viengimio Sūnaus dovana. Prezidentas Gordonas B. Hinklis mokė: „Viską pasakę ir padarę, patikrinę visą istoriją, ištyrę giliausias žmonių mintis, nerasime nieko tokio nuostabaus, tokio didingo, tokio milžiniško, kaip šis malonės poelgis“ (President Gordon B. Hinckley, First Presidency Christmas Devotional, December 4, 1994).

Vyresnysis Briusas R. Makonkis rašė: „Visame išgelbėjimo plane reikšmingumu niekas jokiu būdu neprilygsta visų nuostabiausiam įvykiui – apmokančiam mūsų Viešpaties pasiaukojimui. Tai pats svarbiausias dalykas visoje kūrinijos istorijoje; tai uolinis pagrindas, ant kurio stovi Evangelija ir visa kita“ (Elder Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 60).

Mūsų Gelbėtojo apmokantis pasiaukojimas buvo savanoriškas pasiaukojimas, paskatintas tobulos, tyros ir besąlygiškos Gelbėtojo meilės savo Tėvui ir kiekvienam iš mūsų. Mūsų Dangiškojo Tėvo pasiryžimas leisti savo Pirmagimiui kentėti, kraujuoti ir mirti už mus bei mūsų Išpirkėjo savanoriškas apmokantis pasiaukojimas yra didžiausi meilės pavyzdžiai visoje istorijoje.

Dėl Jo Apmokėjimo visi besąlygiškai gausime prisikėlimo ir nemirtingumo dovanas, amžinai gyvensime šlovinguose prikeltuose kūnuose. Ištikimai gyvendami pagal Jėzaus Kristaus Evangeliją ir naudodamiesi nuostabia atgailos dovana savo gyvenime, įgysime galimybę vėl gyventi su savo Dangiškuoju Tėvu kaip amžinos šeimos.

Dėkingumą savo Dangiškajam Tėvui ir Gelbėtojui kiekvienas parodome noriai tarnaudami savo broliams ir seserims. Vyresnysis Raselas M. Nelsonas mokė: „Štai kodėl priimame pašaukimus iš Viešpaties. Kai suvokiame Jo savanorišką Apmokėjimą, tai bet kokį mūsų aukojimosi jausmą užgožia nuoširdus dėkingumas už privilegiją Jam tarnauti“ (Elder Russell M. Nelson, October 1996 General Conference). 

Kartą Jėzaus paklausė: „Koks įsakymas yra didžiausias įstatyme?“ Jėzus atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas.“ Ir tada pridūrė: „Antrasis panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį“ (Mato 22:36–39).

Mūsų meilė Dangiškajam Tėvui ir Jo Mylimajam Sūnui bei savo broliams ir seserims skatina mus uoliai, savanoriškai ir džiugiai dalyvauti ir prisidėti prie išgelbėjimo darbo. Mūsų meilė Dievui ir savo artimui skatins mus uoliai padėti aplinkiniams džiaugtis Jėzaus Kristaus Evangelijos palaimomis.

Noriai tarnaudami Dievui ir Jo vaikams, kiekvienas patirsime didį džiaugsmą. Pirmoji prezidentūra pažadėjo: „Viešpats apdovanos ir gausiai palaimins tave, kai nuolankiai ir su malda Jam tarnausi. Dirbdamas su Jo vaikais, sulauksi daugiau laimės, negu patyrei iki šiol“ („Skelbti mano Evangeliją“, p. v).

Liudiju, kad Jėzus yra Kristus, šventasis Mesijas. Jis mūsų Gelbėtojas ir Išpirkėjas. Jis tikrai yra Kelias, Tiesa, Gyvenimas ir pasaulio Šviesa. „Tai yra kelias; ir nėra jokio kito kelio nė vardo, duoto po dangumi, kuriuo žmogus galėtų būti išgelbėtas Dievo karalystėje“ (2 Nefio 31:21).

Būkime amžinai dėkingi Dangiškajam Tėvui ir Gelbėtojui už Jo Apmokėjimą bei už Jų tyrą, tobulą, besąlygišką ir beribę meilę. Savo meilę mūsų Dangiškajam Tėvui ir Gelbėtojui parodykime mylėdami ir uoliai tarnaudami vieni kitiems.