Kreipimasis į Lietuvos skyrių narius dėl susirinkimų

Mylimi broliai ir seserys, mūsų vadovai pranešė, kad mažiausiai dar kelias savaites Bažnyčios pastatuose nesirinksime. Jie tai sako ne iš savęs, o iš Dvasios, „kuri žino viską“.

Taigi toliau laikysimės pranašų apreikšto, „į namus orientuoto ir Bažnyčios remiamo“ kurso. Tai padės savarankiškiau siekti galutinio tikslo: gyventi Dievo šeimoje pagal Jo žodį ir tapti tokiems kaip Jis.

Kelias išlieka tas pats ir vienintelis – visada atminti ir asmeniškai sekti Jėzumi Kristumi: visada rūpintis Tėvo reikalais (žr. Lk 2:49), visada daryti, kas Tėvui patinka (žr. Jn 8:29), gyventi ir dirbti Tėvo šlovei (Jn 17:4), net kilus pagundoms ir išbandymams elgtis „ne kaip Aš noriu, bet kaip Tu“ (Mt 26:39).

Šiuo keliu mus veda Dievo įgalioti tarnai. Jie kviečia kasdien stiprinti savo asmeninį ryšį su Tėvu studijuojant Jo žodį, meldžiantis ir gyvenant pagal Jo valią, o ne pagal kūną; nuoširdžiai atgailauti; būti Jo Sūnaus atvaizdu savo aplinkoje; rinkti ir ruošti amžinajam gyvenimui kitus Jo vaikus abiejose uždangos pusėse...

Nuoširdžiai dėkoju, kad išnaudojate visas galimybes bendrauti, mokytis ir tarnauti, kaip tai darė Jėzus. Taip padėsime visiems Dievo vaikams sugrįžti pas gerąjį Tėvą ir mokytis elgtis, kaip dera Jo karalystėje ir šeimoje (Bažnyčioje) – Tėvo ir Jo namiškių džiaugsmui bei šlovei. Žinau, kad nuoširdžiai tai darydami išvengsime didžių negandų (Jer 17:13; Mozės 7:20; 1 Nef 14:7; DS 39:18) ir sulauksime nuostabių palaiminimų (Mrm 3:2; 2 Kor 6:18; Jn 14:21,23; 1 Jn 3:22).

Su meile ir dėkingumu už jūsų pasišventimą Tėvui Lietuvos apygardos prezidentas

Genadijus Motiejūnas