Šeimos namų vakaro pamoka

Atminkite šabo dieną

Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams


Daina: „Dieve, šis darbas nuostabus“ (Giesmės, 72: muzikanatos)

Veikla

Šabo diena

Vaizdo siužetas: „Šabas yra žavesio diena“ anglų arba rusų kalba

Tegul šeimos narys perskaito Išėjimo 20:8–11. Pabrėžkite, kad įsakymas švęsti šabą visada buvo Evangelijos dalis. Viešpats šabą paskyrė kaip dieną atminti didį sukūrimo darbą.

Kad padėtumėte šeimos nariams suprasti, jog ir dabar mums įsakyta švęsti šabą, perskaitykite ir aptarkite Doktrinos ir Sandorų 59:9–19. Paprašykite jų išsiaiškinti, ko iš jų yra prašoma ir kokie už tai pažadėti palaiminimai:

  • Ko jūsų yra prašoma? (Žr. 9–15 eil.)
  • Kokie pažadėti materialiniai palaiminimai? (Žr. 16–19 eil.)
  • Kokie pažadėti dvasiniai palaiminimai? (Žr. 9 eil.: „kad galėtum geriau išsisaugoti nesusitepęs pasauliu.“)

Aptarkite, kaip šabo dienos šventimas gali išsaugoti mus nesusitepusius pasauliu. Paklauskite:

  • Ar pakanka sekmadienį susilaikyti nuo darbo ir pasaulietiškų pramogų?

Perskaitykite šią Prezidento Spenserio V. Kimbolo citatą:

„Šabas yra šventa diena daryti vertus ir šventus darbus. Susilaikymas nuo darbo ir poilsis yra svarbus, bet to nepakanka. Šabas reikalauja konstruktyvių minčių ir veiksmų ir, jei žmogus šabo dieną vien tik nieko neveikia, jis jį laužo. Jo laikymasis – tai klūpėjimas ant kelių maldoje, ruošimasis pamokoms [Bažnyčioje], Evangelijos studijavimas, meditavimas, sergančiųjų ir kenčiančiųjų lankymas, laiškų rašymas misionieriams, nusnaudimas, naudingų leidinių skaitymas ir lankymasis visuose tos dienos susirinkimuose, kuriuose tikimasi, kad būsite“ (“The Sabbath – A Delight,”Ensign, Jan. 1978, p. 4).

Ant popieriaus lapo užrašykite šiuos tris šabo šventimo aspektus:

  • Susilaikyti nuo darbų
  • Tarnauti kitiems
  • Garbinti Dievą

Tegu šeimos nariai išvardija kiekvienai iš kategorijų (poilsis, tarnavimas, garbinimas) tinkančius šabo dienos užsiėmimus. Aptarkite, kaip išmintingasis Dangiškasis Tėvas parodė mums savo meilę, duodamas mums dieną, kurią galime paskirti poilsiui, tarnavimui ir Jo garbinimui. Paprašykite kiekvieną šeimos narį pasirinkti po vieną užsiėmimą iš kiekvienos kategorijos ir į jį susitelkti kitą šabo dieną.

Perskaitykite šią Prezidento Spenserio V. Kimbolo mintį:

„Dažnai žmonės svarsto, kur nubrėžti liniją – kas tinka ir kas netinka šabui. Bet jei žmogus myli Viešpatį visa širdimi, galia, protu ir stiprybe, jei jis gali atmesti savanaudiškumą ir sutvardo norus, jei kiekvieną šabo dienos užsiėmimą gali pamatuoti pamaldumo matu, jei jis sąžiningas su Viešpačiu ir savimi, jei jo širdis sudužusi ir dvasia atgailauja, mažai tikėtina, kad kada nors savo gyvenime jis laužys šabą“ (The Teachings of Spencer W. Kimball (1982), 219).

Pakvieskite ką nors perskaityti Izaijo 58:13–14.

Paliudykite, kokie palaiminimai gaunami švenčiant šabo dieną.

Galite perskaityti ir aptarti kurią nors iš šių kalbų:


Vaišės: Ledai su įvairiais pagardais

Vaišės