Šeimos namų vakaro pamoka

Sandoros ir apeigos

Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams


Daina: „Dievo amžina tiesa“ (Giesmės, 4: muzika, natos)

Veikla

Mozė

Šeimos narių paklauskite, kaip jie supranta, kas yra sandora. Perskaitykite knygelėje „Ištikimi tikėjimui“ pateiktą apibūdinimą:

„Sandora yra šventa sutartis tarp Dievo ir žmogaus arba grupės žmonių“ („Ištikimi tikėjimui“, Sandora, p. 140).

Paprašykite šeimos narius pateikti sutarčių tarp žmonių pavyzdžius. Galite užsirašyti jų atsakymus. Tada paprašykite jų pateikti „šventų sutarčių tarp Dievo ir žmogaus arba grupės žmonių“ pavyzdžių. Paklauskite:

  • Kaip manote, kokie yra panašumai ir skirtumai tarp žmonių sutarčių ir sandoros su Dievu?

Pateikite šį vyresniojo Denio B. Noenšvanderio iš Septyniasdešimties paaiškinimą:

„Amžinąsias sandoras pateikia arba pasiūlo tik Dievas. Jis yra visų panašių sandorų iniciatorius, nes Jis vienintelis turi įgaliojimą ir galią užtikrinti jų galiojimą po mūsų mirties“ (“Ordinances and Covenants”, Dennis B. Neuenschwander, Liahona, November 2001).

Šeimos narių paklauskite:

  • Kaip suprantate, kas yra apeigos? („Bažnyčioje apeigos yra šventas, oficialus aktas, atliekamas kunigystės įgaliojimu.“, žr. „Ištikimi tikėjimui“, Apeigos, p. 9).
  • Kaip apeigos yra susijusios su sandoromis?

Aptarę šiuos klausimus, perskaitykite šį vyresniojo Noenšvanderio duotą paaiškinimą:

„Šventos Evangelijos apeigos yra vartai į iškilmingas sandoras su Dievu. Beveik neįmanoma suvokti apeigų ir sandorų, jas atskyrus vienas nuo kitų. Atlikdami apeigas mes sudarome sandoras, o sandorų dėka mes gauname apeigas“ (“Ordinances and Covenants”, Dennis B. Neuenschwander, Liahona, November 2001).

Pakvieskite šeimos narius pateikti kelis sandorų ir kelis apeigų pavyzdžius. Surašykite tuos pavyzdžius.

Paklauskite:

  • Ar galime sudaryti sandoras be apeigų? Nurodykite pavyzdžius.
  • Ar yra kokios nors apeigos, kurias atlikdami žmonės nesudaro jokių sandorų? Nurodykite kelis pavyzdžius.

Aptarę šiuos klausimus perskaitykite dar vieną vyresniojo Noenšvanderio kalbos citatą:

„Nors gali būti su jokia sandora nesusijusių apeigų – tokių, kaip vaikų palaiminimas ir vardo suteikimas, ligonių patepimas ir paguodos palaiminimo suteikimas, – nėra jokių su kokia nors apeiga nesusijusių amžinųjų sandorų. Svarbūs link Dievo vedantys žingsniai prasideda šventomis apeigomis ir valdomi su tomis apeigomis susijusių sandorų sąlygų“ (“Ordinances and Covenants”, Dennis B. Neuenschwander, Liahona, November 2001).

Paaiškinkite, kad apeigos ir sandoros ne visuomet yra susiję, bet išgelbėjimo, arba amžinosios, apeigos visada yra susijusios su sandoromis.

Paprašykite šeimos narius išvardyti visas išgelbėjimo apeigas.

Paskaitykite, kas apie išgelbėjimo apeigas parašyta knygelėje „Ištikimi tikėjimui“:

„Kai kurios apeigos yra būtinos mūsų išaukštinimui. Šios apeigos vadinamos išgelbėjimo apeigomis. Į jas įeina krikštas, patvirtinimas, įšventinimas į Melchizedeko kunigystę (vyrams), šventyklos endaumentas ir santuokos užantspaudavimas. Sulig kiekviena šių apeigų mes sudarome iškilmingas sandoras su Viešpačiu“ („Ištikimi tikėjimui“, Apeigos, p. 9).

Šeimos narius galite pakviesti perskaityti šias Raštų ištraukas.

Paprašykite šeimą sudaryti sąrašą pažadų, kuriuos, sudarant kiekvieną iš šių sandorų, duodame mes ir kuriuos duoda Dievas.

Taip pat jūs galite perskaityti ir aptarti žemiau pateiktą vyresniojo D. Todo Kristofersono iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo teiginį:

„Sandoras sudarome per kunigystės apeigas, šventus ritualus, kuriuos nustatė Dievas ir per kuriuos mes galime išreikšti savo pasiryžimą. Pavyzdžiui, pati pagrindinė mūsų sandora, kuria pasižadame, jog norime priimti Kristaus vardą, yra patvirtinama krikšto apeigų metu. […] Per šias apeigas mes tampame Viešpaties sandoros žmonėmis ir celestialinės Dievo karalystės paveldėtojais. Kitos šventos apeigos yra atliekamos šventyklose, būtent šiam tikslui ir pastatytose. Jei ištikimai laikysimės ten sudaromų sandorų, ne tik būsime celestialinės karalystės paveldėtojai, bet ir būsime išaukštinti, t.y. gausime aukščiausią dangiškosios karalystės šlovę ir įgysime visas tas dieviškas galimybes, kurias gali duoti Dievas (žr. DS 132:20)“ (D. Todas Kristofersonas, „Sandorų galia“, 2009 m. balandžio visuotinė konferencija).

Tegu šeimos nariai peržvelgia kalbą „Sandorų galia“ (nuorodą rasite puslapio apačioje) ir suranda, kaip vyresnysis D. Todas Kristofersonas atsako į šį savo paties klausimą:

  • „Tai kaip gi per sandorų su Dievu sudarymą ir jų laikymąsi mes galime šypsotis sunkumų metu, sunkius išmėginimus paversti pergale, „būti uoliai [užsiėmusiais] daryti gera, […] ir įgyvendinti daug teisumo“ (DS 58:27)?“ (Esame sustiprinti per dovanas ir palaiminimus, esame sustiprinti per išaugusį tikėjimą, esame sustiprinti per „dieviškumo galią“).

Pakvieskite šeimos narius pasidalinti savo jausmais apie buvimą vienais iš Dievo sandoros žmonių.

Pabaigai perskaitykite šiuos vyresniojo Raselo M. Nelsono žodžius:

„Kai suvokiame, kad esame sandoros vaikai, žinome, kas esame ir ko iš mūsų tikisi Dievas. Jo įstatymas įrašomas mūsų širdyse. Jis yra mūsų Dievas, ir mes esame Jo tauta. Atsidavę sandoros vaikai išlieka nepajudinami netgi pasipriešinimo įkarštyje. Kai doktrina giliai įsišaknija mūsų širdyse, netgi mirties geluonis yra sušvelninamas ir mūsų dvasinė ištvermė sustiprinama. Čia, šiame gyvenime, didžiausias komplimentas, kokį begalime užsitarnauti, – tai būti žinomi kaip sandorų besilaikantys žmonės. Besilaikantis sandorų žmogus atlygį gaus tiek čia, tiek ir anapus“ (Raselas M. Nelsonas, „Sandoros“, 2011 m. spalio visuotinė konferencija)

Galite perskaityti vieną iš šių pamokoje paminėtų kalbų:

  • Raselas M. Nelsonas, „Sandoros“, 2011 m. spalio visuotinė konferencija
  • D. Todas Kristofersonas, „Sandorų galia“, 2009 m. balandžio visuotinė konferencija

Vaišės: Šokolado, bananų ir šokoladinio kremo gardėsiai

Kelis bananus supjaustykite griežinėliais. Vieną banano griežinėlį ištepkite nedideliu kiekiu riešutų sviesto arba šokoladinio kremo. Uždėkite antrą banano griežinėlį. Apšlakstykite ištirpdytu šokoladu.

Palikite atvėsti. 

Vaišės