Krašto vadovų žinia

Žinau, kad Jo sūnus Jėzus Kristus išpirko mus iš nuodėmės. Pažadu jums, kad melsdamiesi, studijuodami Raštus, tarnaudami kitiems, sudarydami sandoras su Viešpačiu ir liudydami apie Jį, dar geriau pažinsite savo Gelbėtoją Jėzų Kristų.
Teigiami pokyčiai prasideda nuo kiekvieno iš mūsų ir mūsų noro asmeniškai prisidėti, kad būtume vienos širdies ir vienos minties, kad gyventume teisiai ir sąmoningai rūpintumės vargšais ir stokojančiais
Visi esame broliai ir seserys, kiekvienas esame mylinčio Dangiškojo Tėvo vaikas. Jo Sūnus, Viešpats Jėzus Kristus, kviečia ateiti pas Jį visus: juodą ir baltą
Yra dar viena dieviška ir nuosekli tiesa, kad Kristus, mūsų brolis ir Gelbėtojas, apmokėjo visos žmonijos, kiekvieno žmogaus, prasižengimus, nepaisant jo gimtos šalies, rasės ar tikėjimo. Prisikėlimas ir nemirtingumas yra besąlygiška dovana visiems Dievo vaikams
Kristus [yra] „tobulesnės […] Sandoros tarpininkas“. Ši sandora leidžia patenkinti ir teisingumo, ir gailestingumo reikalavimus.
Mūsų svarbiausioji doktrina yra ta, kad esame Tėvo Danguje vaikai. Šis dieviškas ryšys svarbiausias.