Gaukite Mormono Knygą nemokamai

Mormono knyga

Kas yra Mormono Knyga?

Kaip ir Biblija, Mormono Knyga yra Šventasis Raštas. Ji yra dar vienas Jėzaus Kristaus testamentas. Biblijoje daugiausiai dėmesio skiriama senovės izraelitų gyvenimui ir jų mokymams. Mormono Knygoje pateikiami kelių į Ameriką atvykusių grupių metraščiai, įskaitant vienos šeimos, išvykusios iš Jeruzalės 600 m. pr. Kristaus gim. Šie žmonės taip pat buvo Izraelio namų palikuonys. Taigi, Bibliją ir Mormono Knygą rašė tos pačios tautos žmonės, tik skirtingose pasaulio vietose.


Ir kitų avių turiu, kurios ne iš šios avidės; ir jas man reikia atvesti; jos girdės mano balsą, ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas.

Evangelija Pagal Joną 10:16

Kaip ir Biblija, Mormono Knyga yra daugiau nei vien istorinis pasakojimas. Joje yra „Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvė“ (DS 20:9): mokymai, doktrinos ir pranašystės, liudijančios apie Dievą Tėvą ir Jo Sūnų Jėzų Kristų.

Pranašas Džozefas Smitas paaiškino:

„Mormono Knyga pasakoja, kad mūsų Gelbėtojas po prisikėlimo apsireiškė [Amerikos] žemyne; kad čia Jis pasodino savo Evangeliją visa jos pilnatve, vešlumu, gausa ir palaiminimais; kad ten buvo apaštalai, pranašai, ganytojai, mokytojai ir evangelistai, ta pati tvarka, ta pati kunigystė, tos pačios apeigos, dovanos, galios ir palaiminimai, kokie džiugino žmones rytų žemyne; … kad paskutiniam tarp jų buvusiam pranašui buvo įsakyta parašyti jų pranašysčių, istorijos ir t. t. santrauką ir paslėpti ją žemėje ir kad paskutinėmis dienomis ji bus iškelta ir sujungta su Biblija Dievo tikslams įvykdyti“ (Bažnyčios prezidentų mokymai. Džozefas Smitas, 2010, p. 63).

Bažnyčios nariai studijuoja tiek Bibliją, tiek ir Mormono Knygą.

Kaip gauti Mormono Knygą lietuvių kalba nemokamai?

Popierinį egzempliorių nemokamai galite gauti apsilankę šiame puslapyje ir užpildę formą.

Taip pat galėsite sužinori, kaip  ją skaityti elektroniniu formatu.